VISION

VISION

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, att ta makten över sina egna liv för att kunna frigöra sig från våld och förtryck. Vi erbjuder stöd och hjälp på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, internationella tecken och skriven svenska.

VÅRT FYRPUNKTSPROGRAM

Våren 2021 tillsatte regeringen en krisgrupp med anledning för de fem kvinnomorden som inträffat efter varandra på kort tid. Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk lämnade in inspel till Krisgruppen med fyrpunktsprogram.
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk föreslår följande lösningar för att komma tillrätta med kvinnovåldet i samhället;

● Utveckla Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk till en samhällsfunktion med lotssystem som stöttar kvinnor i hela processen – ett sammanhållet spår från ett liv med våld till ett våldsfritt liv.

● Utveckla en handlingsplan för socialtjänsten för personer som talar svenskt teckenspråk (taktilt samt internationella tecken inkluderat).

● Tillämpa stödprogram för män som talar teckenspråk med ett våldspreventivt arbete

● Ge Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk uppdrag att ha ansvar för skyddat boende och rehabilitering för kvinnorna som blivit utsatta för våld för att sedan slussas ut till ett våldsfritt liv som blir kostnadseffektivt för samhället