NKJT ÅRSSTÄMMA 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

SÖNDAG 6 MARS 2022

Härmed kallas ni till Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråks årsstämma i ZOOM

Söndagen 6 mars 2021 kl. 13.00-16.00

Alla som betalat in sin medlemsavgift senast 30 dagar före årsstämman – senast söndagen den 4 februari 2022 samt fyllt 15 år har rätt att deltaga och rösta under mötet. 

Under stämman kommer en proposition om stadgeändring behandlas. Förslag på nya stadgar skickas ut den 20 februari tillsammans med övriga föreningens stämmohandlingar. Stadgar för föreningen finner ni på hemsidan: www.nkjt.se 

Vid frågor eller funderingar om styrelsens proposition om stadgeändringar, skicka mail till info@nationellkvinnojour.se

Årsstämman kommer att ha teckenspråks- och skrivtolkar. Klicka gärna i anmälan om du behöver taltolkning eller/och skrivtolkning så det kommer till vår kännedom hur många med tolkbehov under årsstämman för att förbereda oss och erbjuda ett tillgängligt och inkluderande möte.

 Hållpunkter inför årsstämman: 

 1. – Styrelsen lämnar proposition på stadgeändringar för Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. 
 1. – Motioner från medlemmar skall vara tillhanda styrelsen senast lördag 6 februari 2022 på mailadressen info@nationellkvinnojour.se 
 1. – Alla årsstämmohandlingar till årsstämman skickas ut söndagen 20 februari 2022 och läggs upp även på hemsidan.
 1. – Länk till ZOOM skickas ut lördagen 5 mars 2022. 

Valberedningen består av Pia Johnsson Sederholm, Kristina Bengtsson och Rahima Nur Mohamed, de nås på mailadress: nkjtvalberedning@gmail.com

Bilagor till årsstämman:

Klicka på filer härnedan för att öppna/ladda ner årsstämmashandlingarna.

Anmäl dig till årsstämman senast fredagen 4 mars 2022 via formuläret härnedan.

  Dagordning för årsstämman

  1. Mötets öppnande 
  2. Godkännande av dagordningen 
  3. Val av ordförande för mötet och sekreterare 
  4. Upprättande av röstlängd 
  5. Val av två justerare 
  6. Val av två rösträknare 
  7. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 
  8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
  9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
  10. Revisorernas berättelse för samma tid 
  11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
  12. Beslut om årsavgift för kommande år 
   • a) medlem, d.v.s. ansluten medlem 
   • b) stödmedlem 
  13. Val av ordförande (1 år) 
  14. Val av kassör (1 år) 
  15. Val av styrelseledamöter (1 år) 
  16. Val av två (1) revisorer 
  17. Val av ledamöter (1 år) till valberedningen, varav en sammankallande 
  18. Fastställande av arvoden 
  19. Behandling av propositioner och motioner 
  20. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag 
  21. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte 
  22. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem hos styrelsen skriftligen anmält 


  Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej tas upp för beslut. Kontakta gärna info@nationellkvinnojour.se vid funderingar.