Pressmeddelande

I svallvågorna av #METOO under 2017 så uppstod #slådövörattill för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och icke-binära. Då uppdagades det att det finns ett extremt stort behov av stöd och rådgivning på teckenspråk. Det blev tydligt genom en sluten Facebookgrupp under samma namn som uppropet där individer som varit utsatta för våld på olika sätt behövde få sina berättelser hörda. Flera har levt i många år i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. 
Det ledde till att uppropet från #slådövörattill släpptes den 3 december 2017 i medier och i uppropet fanns det tre krav som kan anses vara grundläggande för ett fungerande samhälle för döva, hörselskadade och dövblinda:
 – Fungerande stöd på teckenspråk överallt i landet.
 – Arbetet för att ta fram kunskaper och utveckling i syfte att förbättra och skydda de utsatta ska målgrupperna vara med och utveckla. 
 – Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas.

Två år senare har inte en enda krona delats ut för att förbättra döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barns hälsa, varken i jourverksamheter eller i de kommunala, regionala eller nationella insatser. Det är även enorma skillnader i bemötande av myndighetspersoner beroende på vart en bor i landet och söker hjälp. Detta måste rättas och jämnas till. 

Därför startar vi föreningen Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT.
Föreningen strävar efter att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden för alla människor som talar teckenspråk, lever med hörselnedsättning eller har kombinerad syn- och hörselnedsättning, kallat för dövblindhet, och med insikt om att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i. 

Föreningen ska arbeta förebyggande mot våld i nära relationer på teckenspråk. Vår målsättning är att vi ska kunna erbjuda webbaserad jourverksamhet där det finns möjlighet till stödsamtal via videosamtal och chatt med professionella som talar teckenspråk för att säkerställa likvärdigt stöd i hela landet. 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk ska verka som en serviceorgan och stötta verksamheter ute i kommuner, regioner och organisationer som möter döva, hörselskadade och dövblinda men som saknar kunskap om teckenspråk och målgrupperna. Vi kommer även att stödja utvecklingen i samhället genom att delta i och främja kunskapsbildning och forskning lokalt, nationellt och internationellt samt synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering av frågor som rör teckenspråk i samband med mäns våld mot kvinnor och barn. Vi kommer även att delta i och stimulera den offentliga debatten samt vara remissinstans som bevakar och besvarar utredningar och förslag.

För mer information vänligen kontakta Mia Modig på 0735092965 (sms) eller mia@ncjt.se